تونل Led یا فوتو تراپی نوعی دستگاه زیبایی نوین میباشد. نور درمانی یک روش غیر تهاجمی میباشد که با استفاده دستگاه های مختلف در بازار عرضه میشود.